Naar aanleiding van de vernieuwing van de BBV per 1 januari 2017 worden in de programma’s alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. De kosten van overhead (= alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces) worden centraal begroot onder taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet mogelijk is om uit de taakvelden alle tarieven te bepalen.   

De berekening van de tarieven dient extracomptabel te geschieden. De overhead moet daarbij op een consistente wijze worden toegerekend. Er dient dus een opslagpercentage voor de overhead berekend te worden. De gemeente Someren heeft er voor gekozen om de verhouding te berekenen van de kosten van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (= indirecte kosten) exclusief interne doorberekeningen ten opzichte van de personele kosten inclusief inhuur op de directe taakvelden. Het berekende opslagpercentage bedraagt voor 2018 106% (2017 103%).  

In onderstaande tabel wordt als voorbeeld de kostendekkendheid van de hondenbelasting weergegeven:

Berekening kostendekkendheid hondenbelasting

Directe kosten hondenbelasting (Controle-, uitvoerings- en onderhoudskosten door derden)

53.300

Toe te rekenen directe personeelskosten

8.900

Overhead (Toe te rekenen directe personeelskosten x 1,06)

9.400

Totale kosten

71.600

Opbrengst heffingen

71.700

Dekkingspercentage

100