Algemeen

Deze begroting markeert het einde van de bestuursperiode 2014-2018 en is de opmaat voor de nieuwe bestuursperiode die na de verkiezingen van volgend jaar zijn intrede zal doen. Met het presenteren van de begroting 2018-2021 voldoen we aan de uitgangspunten van het coalitieprogramma waarbij een gezonde financiële positie van de gemeente Someren centraal staat. Met de gepresenteerde programmabegroting hebben we de basis op orde en houden we financiële ruimte om tegenvallers op te vangen zonder dat tussentijdse beleidswijzigingen noodzakelijk zijn.

Ontwikkelingen

Personele maatregelen
Met het voorgestelde pakket van maatregelen hebben we getracht invulling te geven aan de voorwaarden om de status van zelfstandige gemeente op een verantwoorde manier te kunnen blijven invullen. Hierbij is rekening gehouden met diverse ontwikkelingen die zich laten vertalen in uitbreidingen van het takenpakket van gemeenten en de daarmee gepaard gaande gevraagde extra noodzakelijke formatie, zoals geformuleerd in de kadernota.

Sociaal domein

De overheveling van het takenpakket voor het sociaal domein zorgt nog steeds voor de nodige onzekerheden. Het is nog steeds niet mogelijk om een volledig betrouwbaar beeld van de daadwerkelijk te verwachten uitgaven te geven. In de praktijk blijkt het lastig over een betrouwbaar informatiesysteem te kunnen beschikken dat voldoet aan de te stellen eisen. Dit alles heeft te maken met de omvang en de complexiteit van de doorgevoerde transities. Daarnaast speelde de overdracht van werkzaamheden van uitvoeringsorganisatie "De Peel 6.1" naar de GR Peelgemeenten hierin een belangrijke rol. Met ingang van 2018 gaan we ervan uit dat alle aanloopproblemen zijn opgelost zodat een betrouwbaar inzicht kan worden gegeven in de toereikendheid van de 3 D-budgetten. Zowel in de vorm van (tussentijdse) rapportages als meerjarenprognoses. De opgave die gemeenten hebben in het sociaal domein is groot, maar het beleid van gemeenten heeft tijd nodig om vorm te krijgen. Daarvoor is onder meer rust en stabiliteit in budget en wet- en regelgeving nodig.

Onderzoek naar hoogte OZB-tarieven woningen en bedrijven
Vóór het vaststellen van de begroting 2018 zullen de resultaten van het onderzoek naar de tarieven voor woningen en bedrijven worden voorgelegd.

Tot slot

Wij hopen dat deze begroting u in staat stelt uw kaderstellende en controlerende taak zodanig uit te oefenen, dat op een verantwoorde wijze richting kan worden gegeven aan de toekomst van Someren.

Verder willen we iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze begroting.

De begroting van de gemeente Someren zal na vaststelling als online versie beschikbaar zijn. Tussentijdse aanpassingen gedurende het jaar worden niet in de online versie verwerkt.  

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,      

de burgemeester,

T.M.G. van Leeuwen,

A.P.M. Veltman,