Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, het betreft met name de OZB en de uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen evenals de specifieke uitkeringen worden in de programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord.

Overzicht vrij besteedbare dekkingsmiddelen.

Bedragen in duizenden euro's

Algemene dekkingsmiddelen

Jaarrekening 2016

Begroting 2017 na wijziging

Begroting 2018

A.

Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is:

*

OZB gebruikers

678

669

692

*

OZB eigenaren

3.293

3.206

3.318

*

Niet-ingezetenenbelasting

173

138

145

B.

Algemene uitkering

22.662

22.665

22.943

C.

Dividend: Bank Nederlandse Gemeenten

16

25

25

D.

Saldo van de financieringsfunctie

5

659

762

E.

Hondenbelasting

74

68

72

Totaal

26.822

27.430

27.957

Dit betekent dat er voor 2018 aan algemene dekkingsmiddelen beschikbaar is  €

27.957

Saldo financieringsfunctie

Het saldo van de financieringsfunctie is gedefinieerd als het saldo van de rentelasten en de aan de exploitatie doorberekende rente (rentebaten).

Post onvoorzien

Er is, conform wettelijke voorschriften, een bedrag opgenomen voor onvoorziene uitgaven.

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2018 en bedraagt € 200.000,--.