Algemeen

De kadernota “organisatie en personeel” vormt de basis voor de ontwikkeling van organisatie en bedrijfsvoering. Inzet is een organisatie die een zelfstandige gemeente Someren op adequate wijze kan faciliteren en ondersteunen. De gemeente Someren gaat voor:

een zelfstandige gemeente die eigen koers bepaalt,

vertrouwen in burgers en medewerkers,

een procesgerichte organisatie,

regie kan op uitvoerende taken,

een effectieve dienstverlening aan de burger,

samenwerking in regionaal verband.

Op elk van deze onderdelen is uitvoering gegeven en in 2018 zullen we op de ingeslagen weg doorgaan.

In ons coalitieprogramma 2014 – 2018 hebben wij vertrouwen in de burger uitgesproken. Dat willen we ook in 2018 opnieuw blijven uitstralen. Het is ons voornemen ook in de komende periode in het beleid dat we ontwikkelen uit te gaan van de eigen kracht van burgers en ondernemers. Dat wil wat ons betreft zeggen dat we de kaders aangeven waarbinnen burgers en ondernemers in vrijheid kunnen ontwikkelen. Van ons mag verwacht worden dat we deze kaders bewaken (door middel van vergunningverlening, toezicht en handhaving) en daar optreden waar deze grenzen worden overschreden.

Organisatieontwikkeling

In 2016 is het nieuwe organisatiebesluit vastgesteld met:

1

Gemeentesecretaris

4

Afdelingshoofden

De vier nieuwe procesgerichte clusters zijn:

In de afgelopen periode hebben we veel stappen gezet in ons dienstverleningsconcept. Daar gaan we mee door. Vooral de digitale dienstverlening wordt nog verder doorontwikkeld. Feitelijk is dat een continu proces waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van de klant en/of technische ontwikkelingen om nog efficiënter en effectiever te kunnen werken voor onze klanten maar ook intern. Denk daarbij aan verdere digitalisering door middel van E-formulieren gekoppeld aan "Mijn Overheid" waardoor klanten 24 uur per dag verzoeken kunnen indienen en deze ook qua status kunnen volgen. Binnen ons KCC worden klanten die niet beschikken over internet of moeite hebben daarmee te werken door ons vanzelfsprekend ook geholpen.  
Ook het in regie zetten of uitbesteden van taken blijft een aandachtspunt. Bij de concrete uitvoering van dit beleid is, zijn en blijven uitgangspunten: kwaliteit van dienstverlening aan de burger en eigen beleidsvorming en – ontwikkeling. Deze aspecten zullen zwaar wegen bij elke afweging die we maken. Efficiency en effectiviteit kunnen niet in alle gevallen doorslaggevend zijn bij de keuze of taken/werkzaamheden wel of niet in regie geplaatst worden. Ook het belang en de betrokkenheid en lokaal inzicht speelt daarin een belangrijke rol.
Van belang is ook om te onderkennen dat het zorgen voor een efficiënte en effectieve organisatie een continue proces is dat nooit stil staat. Ingespeeld moet worden op nieuwe ontwikkelingen en wensen van onze klanten. Hierdoor zullen processen regelmatig tegen het licht moeten worden gehouden of deze aangepast moeten worden. De cultuurverandering die het gevolg is van deze veranderingen zal daarom nog veel langer doorwerken.

Informatisering, automatisering en digitalisering

Op technisch gebied is in de afgelopen jaren gezorgd, via de Servicebus, dat de losse onderdelen (zoals: basisregistraties, DigiD) en de backofficeapplicaties, nu gekoppeld zijn met het centrale zaaksysteem. Someren is nu via de Servicebus ook aangesloten op het integrale overheidsportaal MijnOverheid waarop burgers toegang hebben tot al hun overheidszaken. De voortgang is dan voor onze klanten 24 uur per dag te volgen.
Dit maakt het ook mogelijk om zaken automatisch te starten vanuit E-formulieren wat zowel de dienstverlening als de efficiency ten goede komt. De digitale verwerking van de informatie zorgt naast efficiency en effectiviteit, óók voor mogelijkheden om tijd- en plaats onafhankelijk te werken, en om makkelijker met partners en in ketens te kunnen communiceren.
Hiermee sluit Gemeente Someren ook aan op de Visiebrief digitale overheid 2017 van de Rijksoverheid.
Vanuit het zaaksysteem vinden nu alle werkzaamheden plaats, zowel de dienstverlening als alle interne werkzaamheden. Ook voor het management levert het systeem sturingsinformatie op (aantallen, doorlooptijden, kwaliteit) die weer gebruikt kunnen worden voor verbeteringen in de dienstverlening. Dit zaaksysteem is dus de basis voor de werkzaamheden binnen de ambtelijk organisatie. Indien het noodzakelijk is, in het kader van de efficiency en effectiviteit, dit systeem te optimaliseren dan wel te vervangen zullen daartoe keuzes worden gemaakt.
Op ICT-gebied vinden ook in 2018 voortdurend aanpassingen en vernieuwingen plaats vanuit de onderhoudsreserve om de techniek in gelijke pas te laten lopen met de ontwikkelingen.

Gemeenten beheren heel veel informatie die adequaat, juist en actueel moet zijn. Dat moet om haar eigen werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, maar ook om bijvoorbeeld andere overheden, waterschappen etc. juiste gegevens te kunnen verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de BAG.
Die informatie moet zorgvuldig beheerd worden, maar ook beveiligd zodat de kwaliteit en beschikbaarheid gewaarborgd is. En daarboven moeten persoonsgegevens ook beschermd worden via onder andere de Wet bescherming persoonsgegevens. Op dit gebied zijn er twee belangrijke ontwikkelingen:

  •  

de hoeveelheid (digitale) informatie neemt in snel tempo toe,

  •  

‘privacy’ wordt een steeds belangrijker aspect en wordt naar verwachting in 2018 belangrijk aangescherpt. Dan krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens meer mogelijkheden om de privacywet te handhaven.

Ook nu al zijn er diverse verplichtingen ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en ook nu al zijn er verplichtingen om de beschikbaarheid en kwaliteit van de gegevens te borgen.
Gemeente Someren is inmiddels aangesloten bij de InformatieBeveiligingsDienst (IBD) een initiatief van de VNG en KING die veel praktische handvaten biedt om die borging en bescherming op peil te brengen. In 2017 is een jaarplan opgesteld met de focus op de bestaande verplichtingen, maar waarin deze wel al in een bredere context van techniek (computersystemen), fysieke beveiliging (toegang tot bepaalde ruimten) en gebruikers (laptops, usb-sticks) zijn geplaatst.

Regionale samenwerking

Hoewel Someren krachtig inzet op regionale samenwerking, zien wij deze samenwerking nog altijd als een instrument om de zelfstandigheid te bewaren. Dat is zowel in de Peel het uitgangspunt als in de MRE. Dit standpunt hebben we ook richting Provincie uitgestraald in het kader van “Veerkrachtig bestuur” in 2017. De 6 Peelgemeenten hebben daarbij dezelfde visie en deze ook kenbaar gemaakt bij de provincie.

Asten/Someren

Door de bredere samenwerking in de Peel is de samenwerking met Asten afgeschaald. In 2016 is de buitendienst geheel over gegaan naar Asten. De overige vormen van samenwerking met Asten zijn ondergebracht in dienstverleningsovereenkomsten (belastingen, I&A, openbare orde en veiligheid). Ten aanzien van de belastingsamenwerking is het voornemen om deze taak met ingang van 2018 over te hevelen naar BSOB.

De Peel

Met de 6 Peelgemeenten en Geldrop-Mierlo is de samenwerking voor de uitvoering van de Participatiewet ondergebracht bij de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant/Senzer)

Met ingang van 2017 zijn de 5 Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) samen gaan werken op het gebied van de Wmo, jeugdhulp, bijzondere bijstand, minimabeleid & schulddienstverlening. Deze samenwerking is ondergebracht in de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.

Artikel 213a onderzoek

In overeenstemming met de "Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid", die in 2013 is vastgesteld, zal in 2018 een onderzoek worden uitgevoerd over Inkopen en aanbesteden. In de jaarstukken 2017 zult u over de voortgang van dit onderzoek worden geïnformeerd.