Wat willen we bereiken?

De gemeente beschikt over een actueel en uniform bestemmingsplan voor het buitengebied.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Opstellen bestemmingsplan buitengebied

Budget

650.000

Gereed

06

2019

Toelichting:

In zijn raadsvergadering van 25 februari 2016 heeft de gemeenteraad besloten tot het gebiedsgewijs herzien van het bestemmingsplan buitengebied. Het betreft een intensief en omvangrijk traject, dat een logisch uitvloeisel en vervolg is op de integrale controles in het buitengebied zoals opgenomen in het handhavingsprogramma.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Uniforme en eenduidige regels, met dien verstande dat ruimte moet bestaan voor maatwerkoplossingen en ruimte voor flexibiliteit;
- Digitaal raadpleegbaar.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Guus Laeven