Als gevolg van de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat de meerjarenraming ook een geprognosticeerde balans. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

Bedragen in duizenden euro's

Activa

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Investeringen met economisch nut

25.161

23.595

22.350

21.162

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de

kosten een heffing kan worden geheven

0

0

0

0

Investeringen in de openbare ruimte met

uitsluitend een maatschappelijk nut

10.210

9.859

9.440

9.021

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

37

37

37

37

Overige langlopende leningen

17.777

17.663

17.510

17.429

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

1.414

1.359

1.304

1.249

Vlottende activa

Voorraden

Grond- en hulpstoffen, overige gronden

0

0

0

0

Niet in exploitatie genomen gronden

0

0

0

0

Onderhanden werk, gronden in exploitatie

6.596

4.059

2.832

2.359

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

0

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Rekening-courant met Rijk

8.405

11.208

14.768

18.276

Liquide middelen

Banksaldi

358

358

358

358

Overlopende activa

3.700

3.600

3.500

3.589

Totaal activa

69.958

68.138

68.599

69.891

Passiva

2018

2019

2020

2021

Vaste passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

43.559

43.709

44.808

45.891

Bestemmingsreserve

10.197

10.334

10.467

10.632

Resultaat

Voorzieningen

Voorzieningen

6.362

6.495

5.824

5.968

Vaste schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Schulden en overlopende passiva

9.800

7.600

7.500

7.400

Totaal passiva

69.958

68.138

68.599

69.891