Woonlasten regionaal

Om meer inzicht te geven in de positie van de gemeente Someren is voor de woonlasten onderstaand  overzicht opgenomen op regionaal niveau. Hierbij moet worden aangetekend dat de verschillen in lastenpotentie tussen de gemeenten in belangrijke mate worden gecompenseerd door het verdeelsysteem van het gemeentefonds. Daardoor zijn de verschillen in tarieven tussen de gemeenten in belangrijke mate het gevolg van het verschil in kwantiteit en kwaliteit van de lokale voorzieningen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidsuitvoering. Hierbij is een normerende, sturende en controlerende functie voor het bestuur weggelegd. Dit laatste niet alleen om de lastendruk te beheersen maar evenzeer om na te gaan of de burger waar voor zijn geld krijgt.

In onderstaande grafiek zijn de woonlasten voor meerpersoonshuishouden 2017 in de regiogemeenten weergegeven. Deze gegevens zijn overgenomen uit de "Atlas van de lokale lasten 2017" die is uitgegeven door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO).

Tarief belastingdruk 2017 per woonruimte in de regiogemeenten

Kwijtschelding

Op grond van de belastingverordeningen in Someren kan kwijtschelding worden verleend voor de betaling van afvalstoffenheffing. Of een belastingplichtige in aanmerking komt voor kwijtschelding, wordt beoordeeld aan de hand van een inkomens- en vermogenstoets op grond van door het Rijk vastgestelde normen. Bij de berekening van de kwijtschelding worden de kosten van bestaan binnen een bepaalde bandbreedte gesteld op 90% van het inkomen van de belastingschuldige. Gemeenten mogen een ruimer kwijtscheldingsbeleid voeren door dit percentage te verhogen tot maximaal 100%. De gemeente Someren voert een ruimer kwijtscheldingsbeleid en gaat uit van 100%. Verder werkt de gemeente Someren samen met Stichting Inlichtingenbureau. Het Inlichtingenbureau verwerkt gegevens die noodzakelijk zijn voor een geautomatiseerde beoordeling van ingediende kwijtscheldingsverzoeken. Hiervoor moet de belastingschuldige vooraf toestemming geven. Jaarlijks wordt in Someren aan ongeveer 150 belastingplichtigen kwijtschelding verleend.