Het investeringsplan heeft 2 doelen:

  •  

het geven van inzicht in de geplande investeringen en de omvang van het investeringsvolume;

  •  

het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad.

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. De opgenomen investeringsgelden in het jaar 2017 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk. Als in 2017 extra niet voorziene investeringen nodig zijn worden deze afzonderlijk aan de gemeenteraad voorgelegd.

Investeringsprogramma 2018 - 2021

De in het investeringsplan 2017 – 2020 opgenomen investeringsbedragen zijn de netto bedragen. Dit wil zeggen dat reeds rekening is gehouden met ontvangen bijdragen van derden en bedragen die ten laste van voorzieningen worden gebracht.

Bedragen in duizenden euro's

Bedrag investeringenKapitaallasten
NrTaakveldNaam investeringAfschr. term20182019202020212018201920202021
Verkeer, vervoer en openbare ruimte
Incidenteel
18-03032.1Revitalisering bedrijventerrein Sluis XI01.5050000000
Op het bedrijventerrein Sluis XI ligt een opgave voor wegbeheer en riolering: onderhoud verhardingen en afkoppelen hemelwater (tegengaan wateroverlast). Hiervoor zijn vanuit riool- en wegbeheer reeds middelen gereserveerd (resp. € 670.000,-- en € 180.000,-- ). Vanuit de reserve groen is € 30.000,-- aan middelen beschikbaar. Parallel hieraan wordt momenteel het bestemmingsplan van het bedrijventerrein Sluis XI / Half Elfje geactualiseerd. Bij het bedrijventerrein Half Elfje liggen momenteel geen opgaves qua beheer. In het verlengde van het Herstructureringsplan uit 2013 liggen er nu kansen om beide bedrijventerreinen vanuit een ander, groter perspectief te benaderen. Uitgaande van een herinrichting van het bedrijventerrein bedragen de meerkosten voor het gedeelte Sluis XI € 820.000,-- en voor Half Elfje € 655.000,--. Deze worden gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf. In totaal zijn de kosten daarmee € 2.355.000,--. Hiervan wordt € 850.000,-- gedekt uit voorzieningen en € 1.505.000,-- uit reserves. Aangezien het vanaf 1-1-2017 verplicht is om deze investering te activeren en hierover af te schrijven, wordt vanuit de betreffende voorzieningen en reserves een reserve kapitaallasten gevormd waaruit de jaarlijkse kapitaallasten worden gedekt. De dekking vanuit de voorzieningen worden op basis van de vastgestelde onderhoudsplannen overgeheveld.
15-503035.7Inspectie civieltechnische kunstwerken0100000000
In 2013 is een inspectie uitgevoerd van de staat van de civieltechnische kunstwerken van onze gemeente. Er was voorafgaand aan de inspectie onvoldoende inzicht in de technische staat van de civieltechnische kunstwerken en constructies. Daarom was er geen onderhoudsprogramma aanwezig en geen budget beschikbaar voor een 5-jaarlijkse inspectie. Hiervoor wordt in 2018 € 10.000,-- opgenomen.
18-03045.7Vervangen vruchtdragende bomen Bartenweg070000000
Dit betreft het vervangen van vruchtdragende bomen. Deze veroorzaken een enorme overlast. In overleg met de bewoners wordt gekeken naar een alternatieve invulling voor deze bomen. De totale kosten van deze investeringen worden ten laste van de reserve groenbeheer gebracht.
18-03055.7Versterken groen entree Vaarselstraat0110000000
Dit betreft het versterken van de dorpsentree aan de Vaarselstraat (kapel). De wens is om in 2018 grind aan te brengen rondom het kapelletje en het groen opnieuw in te richten naar hoogwaardig groen. De totale kosten worden gedekt uit de reserve groenbeheer.
18-03075.7Herinrichting Julianapark0250000000
De vijver in het Julianapark is lek en dient gerepareerd te worden. Hiervoor is eerder al een IP aangevraagd en beschikbaar gesteld. Verder is gekeken naar de mogelijkheden voor extra waterberging en eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om wateroverlast te verminderen. Dit biedt tevens de mogelijkheid voor een herinrichting van het park en het versterken van de groenstructuur. Ongeveer 3/4 van het groen zal gerooid worden. Het groen zal op andere plaatsen in het park terugkomen waarbij gewerkt zal worden met meer kleurvariatie in de beplanting en wordt rekening gehouden met het bevorderen van de bijenpopulatie. Bij de herinrichting van het groen zal ook gekeken worden naar een combinatie van groen, water en natuurlijk spelen. De totale kosten worden gedekt uit de reserve groenbeheer.
Subtotaal Incidenteel1.5580000000
Structureel
16-403012.1Rehabilitatie Nieuwendijk558040000151515
De verharding en een deel van de bomen op de Nieuwendijk (tussen Kerkendijk en Beliënberkdijk) zijn aan vervanging toe. De verharding is aan het einde van de levensduur en de staat van het verhardingsoppervlak is zodanig dat de verharding in 2018 vervangen dient te worden. De kosten bedragen € 804.000,-- (excl BTW). Uitgangspunt hierbij is dat de weg wordt ingericht als “60 km/uur weg” en de verharding dus niet wordt verbreed.
18-03002.1Rehabilitatie Provincialeweg251700000777
De betonverharding van de Provincialeweg (rijbaan) is grotendeels gerehabiliteerd (tot asfaltweg). Dit is nog niet het geval op twee korte stukken tussen de Ter Hofstadlaan en de grens met Asten. Volgens planning wordt de betonweg net voorbij de brug in 2018 gerehabiliteerd door Asten, in combinatie met de aanleg van een rotonde bij de Beatrixlaan. Om de kosten en overlast te beperken willen we het Somerens deel van de betonweg tussen Witvrouwenbergweg en de brug ook aanpakken, gezamenlijk met de werkzaamheden van Asten, de kosten hiervoor bedragen € 60.000,--. Het rehabiliteren van een betonweg is specialistisch werk. Wanneer ook het laatste deel betonverharding, het stuk tussen de Ter Hofstadlaan en Witvrouwenbergweg, bij het werk van Asten meenemen, dan zijn de kosten hiervoor aanzienlijk lager dan we op een later moment apart terug komen voor dit stuk betonweg. Daarom is de aanpak van dit deel van de weg, ondanks dat de noodzaak tot combineren met Asten hier lager is, ook opgenomen in dit IP. De kosten voor dit deel bedragen € 110.000,-- (excl. BTW). In totaal is dus € 170.000,-- benodigd.
18-03012.1Herinrichting Kanaalstraat (gedeelte Ter Hofstadlaan en Geldestraat)252800000111111
De bomen aan de zuidzijde van de Kanaalstraat, het deel tussen Ter Hofstadlaan en Geldestraat, verkeren in zeer slechte staat en dienen vervangen te worden. Daarvoor moet ook de nodige bestrating worden aangepakt. Tevens zijn er klachten van inwoners over de snelheid van het verkeer, de conditie van de verharding (wat leidt tot geluidsoverlast) en parkeren. Verkeerskundig ontbreken fietssuggestiestroken. Een rigoureuze aanpak van de weg is daarom wenselijk. Mogelijk wordt de Kanaalstraat een onderdeel van het ‘blauwe aderen plan’. In dit geval wordt de aanleg van een regenwaterleiding onderdeel van de aanpak van de weg. Het ‘masterplan’ over de wateroverlast wordt apart aan de raad gepresenteerd.
18-03022.1Herinrichting Steemertseweg252490000101010
De huidige verharding is aan het einde van zijn levensduur en groot onderhoud is noodzakelijk. Reden voor een integrale aanpak is dat Lierop tijdens het IDOP project heeft aangegeven dat de entree van Lierop er "niet meer uitziet". Deze kritiek heeft betrekking op zowel de verharding als op het aanwezige groen. De Steemertseweg is aangemerkt als hoofdstructuur maar heeft niet de inrichting ervan. Kosten voor de werkzaamheden € 194.000,-- waarvan € 49.500,-- wordt bijgedragen uit de voorziening wegen. De Belangengroep Lierop heeft een brief gestuurd en aangegeven dat zij graag zien dat de vrachtwagenparkeerplaats beter wordt benut. Wij zien kansen voor gecombineerd gebruik voor toerisme, recreatie en vrachtwagens parkeren. Om dit te realiseren schatten we in dat er ca € 104.500,-- nodig is.
18-03062.1Rehabilitatie Wegen2501.7651.7751.7850071142
Vanaf 2019 worden naast de kosten van rehabilitatie hoofdwegen ook de kosten van rehabilitatie licht belaste wegen (conform kostendekkingsplan wegen) opgenomen in het IP. In totaal zijn de bedragen als volgt: 2019: € 1.765.000,-- (o.a. Hugterweg en deel Lieropsedijk); 2020: € 1.775.000,--; 2021: € 1.785.000,--. Hiermee kan de IP post 17-40305 voor rehabilitatie van hoofdwegen (IP2017-2020) vanaf 2019 komen te vervallen, deze maken immers onderdeel uit van de hierboven genoemde bedragen.
18-03082.1Reconstructie Boerenkamplaan inclusief aanleg van een "Blauwe ader"501.2900000262626
De Boerenkamplaan wordt cfm. de variant rigoureuze aanpak heringericht met een vernieuwd fietspad, nieuwe bomen èn een blauwe ader ter ontlasting van het rioolstelstel van Someren Dorp
12-408015.7Vervanging speeltoestellen1048824240051317
Betreft het vervangen van speeltoestellen welke niet meer voldoen aan de wettelijke eisen of zijn versleten. De vervangingen worden uitgevoerd conform het speelruimtebeleid. 2018: € 48.000,--; 2019: € 81.650,--; 2020: € 42.000,--; 2021: € 40.000,--.
16-403005.7Vervanging oud plantsoen251313000111
Het voorstel is om voor 2017 t/m 2019 jaarlijks € 12.700,-- exclusief compensabele BTW beschikbaar te stellen om oud plantsoen, dat is afgeschreven en niet meer aan de norm en kwaliteit van deze tijd voldoet, te vervangen.
Subtotaal Structureel2.8531.8591.8171.825074153228
Saldo Verkeer, vervoer en openbare ruimte4.4111.8591.8171.825074153228
Economische zaken en toerisme
Incidenteel
16-504003.1Economische paragraaf 2016-2019 (OVS)099000000
De OVS wil uitvoering gaan geven aan de onderdelen “promotie, marketing en evenementen” en “organisatie en samenwerking” uit de uitvoeringsparagraaf van de Ruimtelijk Economische Visie centrum Someren (2011). In de jaren 2016-2019 wil OVS economische activiteiten ontplooien om de leefbaarheid van de kern Someren te waarborgen, door in te zetten op een gezond ondernemersklimaat en een goede activiteitenkalender. OVS heeft een initiërende en trekkende rol, maar zoekt hierbij nadrukkelijk de samenwerking met gemeente, detaillisten, horeca, recreatieondernemers en verenigingen. Hiervoor vraagt zij voor de periode 2016-2019 jaarlijks een aanjaagsubsidie van € 8.500,--.
15-504003.4Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme0450000000
In 2010 is de beleidsnota recreatie en toerisme vastgesteld. Over de periode 2015-2018 is een uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme vastgesteld, met daarin projecten die de gemeente wil realiseren. Voor de uitvoering van de projecten uit het uitvoeringsprogramma is oorspronkelijk jaarlijks € 20.000,-- excl. BTW gevraagd. Hierbij was geen rekening gehouden met de doorbelasting van personele uren. Gelet op het verwachte aantal te besteden uren uit de jaarplanning is in het IP2017-2020 aanvullend budget beschikbaar gesteld van € 25.000,-- in 2017 en € 25.000-- in 2018.
Subtotaal Incidenteel549000000
Saldo Economische zaken en toerisme549000000
Milieu en water
Incidenteel
16-105007.4Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer02910000000
Voor het uitvoeren van de wettelijke taak "Het saneren van woningen op de B- en Eindmeldingslijst" heeft de gemeente aan de ODZOB gevraagd het saneringsproject te begeleiden. ODZOB heeft voor advies- en begeleidingskosten middelen nodig in de periode 2016 tot en met 2019. Het Rijk stelt hier in principe subsidie voor beschikbaar (tbv het voorbereiden, begeleiden en toezicht houden (VBT) van saneringsprojecten) maar deze subsidie is niet toereikend. Het Rijk verstrekt ook subsidie voor het treffen van maatregelen (uitvoeringssubsidie) waarbij de gekozen maatregelen wel kostendekkend zullen zijn. De aanvraag om VBT subsidie is ingediend en is in 2015 voorlopig toegekend en voor de helft in voorschot uitgekeerd. Naar verwachting zullen de totale kosten € 157.000,-- exclusief BTW zijn (2016 € 78.500,--, 2017 € 39.300,--, 2018 € 28.900,-- en 2019 € 10.300,--) en de totale subsidie € 130.000,-- (2016 € 65.000,-- en 2019 € 65.000,--).
Subtotaal Incidenteel2910000000
Saldo Milieu en water2910000000
Sport en cultuur
Incidenteel
18-06005.2Beplanting sportparken + realiseren opslag groenafval0180000000
Dit bestaat uit het vervangen van een aantal bomen op de sportparken “De Potacker” en “De plagge" alsmede het realiseren van een verharde opslagplaats voor vrijkomend groenafval. De totale kosten van deze investeringen worden ten laste van de reserve groenbeheer gebracht.
18-06015.2Vervanging bosplantsoen "De Plagge"0190000000
Het vervangen van de onderbeplanting. De bomen in de houtwal rondom sportpark "De Plagge" te Someren-Heide worden in het najaar van 2017 gekapt. Nu blijkt dat de onderbeplanting van slechte kwaliteit is. De betreffende beplanting heeft het einde van de levensduur bereikt. De totale kosten van deze investeringen worden ten laste van de reserve groenbeheer gebracht.
Subtotaal Incidenteel360000000
Structureel
15-406005.2Vervanging kunstgras tennisbanen159186720061217
Het betreft de vervanging van de kunstgras tennisbanen in de gemeente Someren omdat deze niet meer voldoen aan de eisen. Deze banen kunnen in vier jaar tijd worden gerenoveerd (2017 t/m 2020). Bij deze renovatie dient ook het hekwerk vervangen te worden omdat dit in een slechte staat verkeert. 2017: Someren (raming € 169.100,-- incl. BTW); 2018: Someren-Eind (raming € 91.100,-- incl. BTW); 2019: Lierop (raming € 86.300,-- incl. BTW); 2020: Someren-Heide (raming € 72.100,-- incl. BTW).
17-406005.2Vervangen bosplantsoen en bomen sportpark Someren-Heide en Lierop25120000000
Een deel van de bomen op het sportpark in Someren-Heide heeft last van de essentaksterfte, waaraan de bomen dood zullen gaan. Daarom willen we deze bomen vervangen door een minder gevoelige boomsoort. Op het sportpark in Lierop is langs een deel van het kunstgras hoofdveld een wildgroei van diverse boomsoorten aanwezig, waarbij de vogelkers als onder beplanting de overhand heeft. We willen ook hier de beplanting saneren door andere bomen en onder beplanting. In 2018 is voor Lierop een budget van € 12.000,-- benodigd.
Subtotaal Structureel10386720071217
Saldo Sport en cultuur14086720071217
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Incidenteel
17-110008.1Opstellen bestemmingsplan buitengebied06500000000
De raad heeft besloten een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op te willen stellen. Dit wil ze doen in deelgebieden. Voor het eerste deelgebied is in 2016 € 300.000,-- beschikbaar gesteld. Onderhavige aanvraag gaat over de andere deelgebieden die de komende jaren moeten worden herzien. Het betreft een intensief en omvangrijk traject, waarbij we voor het eerst sinds 20 jaar weer een uitgebreide controle uitvoeren voordat we het bestemmingsplan buitengebied herzien. Het zijn de uitvloeisels uit deze controles (bestemmingsplanherziening danwel handhaving) die kosten met zich meebrengen. In dit bedrag is jaarlijks € 50.000,-- begrepen voor het opstellen van beleid voor onder meer het maken en beheren van sloop stimulerende maatregelen en het maken van beleid voor woningen in het buitengebied. In 2017 is hier € 600.000,-- voor beschikbaar gesteld.
18-10008.3Opstellen woonvisie0100000000
De gemeentelijke woonvisie is van 2012. Deze is toen in eigen beheer aan de hand van een stagerapport opgesteld. Efficiënt in tijd en goedkoop. We zijn in 2018 zes jaar later: er zijn nieuwe prestatieafspraken met woCom, Wonen Limburg wil vertrekken, er zijn diverse rapporten regionaal en subregionaal verschenen, er is weer een opgaande markt. Door de veranderingen in de zorg worden de raakvlakken tussen wonen en zorg steeds groter, de sociale kernvoorraad is bepaald. Het duurzaamheidsdenken in het wonen krijgt steeds meer draagvlak. In de zomer 2017 verwachten we de nieuwe provinciale woningbouwcijfers. Al met al ontwikkelingen die naar onze mening een ‘actualisatie' op de huidige woonvisie gewenst maken. Dit met in het achterhoofd de ambitie om in het tweede deel van 2018 in Groote Hoeven gronden uit gaan geven. We zitten in 2018 in het momentum om hier (beperkt) nog sturing aan te geven.
Subtotaal Incidenteel6600000000
Saldo Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting6600000000
Algemene dekkingsmiddelen
Incidenteel
17-411020.4Doorontwikkelen zaaksysteem0500000000
Het zaaksysteem Verseon kan verder geoptimaliseerd worden door routinematige processen (deels) te automatiseren. Naast efficiency kan hiermee ook een betere kwaliteit geborgd worden op punt van volledigheid, tijdigheid e.d. Er zijn concrete gedachten op gebied van publicaties (aanvragen, vergunningen, verordeningen etc.), besluitvorming (in combinatie met Notubiz-software zoals door de raad gebruikt). Daarnaast zijn er een aantal kleinere wensen die binnen processen de verwerking op punt van efficiency en kwlaiteit verbeteren. In 2017 zijn er nog gelden beschikbaar uit het bestaande IP 70040001, voor 2018 is in het IP 2017-2020 € 25.000,-- opgenomen ten laste van de reserve automatisering maar dat is niet voldoende. Daarom wordt eenmalig in 2018 nog extra € 25.000,-- gevraagd (ten laste van de reserve incidenteel).
18-11000.4Invoering HR210540000000
De VNG heeft met de leden en met de bonden afgesproken om een gemeentelijk functiewaarderingssysteem te ontwikkelen en te stimuleren dat op termijn alle gemeenten hetzelfde functiewaarderingssysteem hebben. Sinds 2011 is hiervoor HR21 operationeel. Het gebruik van HR21 past bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden die de sector nastreeft. Gemeentelijke organisaties met dezelfde arbeidsvoorwaarden, en met dezelfde functiebeschrijvingen en /waarderingen, kunnen makkelijker personeel delen of uitwisselen. HR21 bevordert samenwerking tussen gemeentelijke organisaties en de mobiliteit van medewerkers. Daarnaast biedt HR21 de mogelijkheid om zaken als personeelsplanning, resultaatgerichtwerken en bv competentiemanagement verder te ondersteunen. De VNG en de beheergroep staan borg voor de actualiteit en het onderhoud van HR21. Dat betekent dat de beschrijvingen en waarderingen periodiek aangepast worden aan de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
18-11010.4Personeelsbeleid: trainees/projectleider02431791791790000
Om knelpunten op het terrein van de capaciteit zoveel mogelijk te vermijden en om de kwaliteit te waarborgen zal gebruik worden gemaakt van de inzet van trainees en een projectleider.
18-11020.4Vervanging software uitvoering wettelijke archieftaak0150000000
Voor de uitvoering van de wettelijke archieftaak wordt nu de software DECOS en Filetrack gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om gerachiveerde (analoge) dossiers te traceren en een uitleen-administratie te voeren. De software is verouderd en moet worden vervangen door nieuwe. Alternatief is te onderzoeken of dit ook binnen Verseon mogelijk is. Ongeacht de keuze, is eenmalig een bedrag nodig voor conversie/implementatie.
18-11030.4Software & Licenties commissie Bezwaarschriften0150000000
De commissie Bezwaarschriften vervult een wettelijke taak. De uitvoering doen wij in de gezamenlijheid met Asten. Het proces is wettelijk voorgeschreven en luistert nauw voor wat betreft termijnen en formaliteiten. Daarom is de mogelijkheid tot monitoring en rapportage erg belangrijk. Samen met Asten wordt bekeken hoe het proces efficient(er) kan worden uitgevoerd en daarbij wordt bekeken of de monitoring/rapportage in Verseon of anders kan worden geoptimaliseerd. Van belang daarbij is om gezamenlijk dezelfde keuze te maken om efficiency en continuiteit eenvoudig te kunnen borgen. Een keuze is op dit moment (maart 2017) nog niet te maken omdat een en ander samen met Asten in onderzoek is - de aanmelding is gebaseerd op de verwachting dat geautomatiseerde ondersteuning een onderdeel van de oplossing zal zijn.
Subtotaal Incidenteel3771791791790000
Overig
18-1100a0.4Jaarlijks onderhoud HR21007770000
Betreft jaarlijkse onderhoudskosten HR21 vanaf 2019.
18-1103a0.4Software & Licenties commissie Bezwaarschriften (jaarlijks)033330000
Deze post betreft de jaarllijkse kosten van licenties voor de software commissie Bezwaarschriften.
Subtotaal Overig39990000
Saldo Algemene dekkingsmiddelen3791881881880000
Totaal uit te voeren investeringsprogramma5.6732.1522.0772.013080165245
Recapitulatie naar aard van investering:
Incidenteel2.7141971791790000
Overig39990000
Structureel2.9571.9461.8891.825080165245
Totaal uit te voeren investeringsprogramma:5.6732.1522.0772.013080165245
Uitsplitsing naar activiteit:
Bedrijfsvoering3641881881880000
Overig beleid conform coalitieprogramma749000000
Vervangingsinvesteringen4.5701.9561.8891.825080165245
Wettelijke taak6650000000
Totaal uit te voeren investeringsprogramma:5.6732.1522.0772.013080165245