Rioolheffing

Met de rioolheffing worden de kosten die de gemeente maakt voor de uitvoering van de zorgplichten voor afvalwater en voor hemel- en grondwater verhaald. Deze heffing mag hooguit kostendekkend zijn. Het geactualiseerd “Verbreed gemeentelijk rioleringsplan” (v-GRP) met bijbehorend kostendekkingsplan is in de raadsvergadering van april 2016 behandeld. Hierin is de hoogte van de heffing in 2016 en de ontwikkeling van de heffing voor de daarop volgende jaren aangegeven. Hierbij is bepaald dat er nog rekening gehouden dient te worden met het inflatiecijfer.

Uitgaande van de te hanteren tarieven van het geactualiseerde v-GRP 2016 met inbegrip van het inflatiecijfer van 0,6% in 2017 en 0,3% in 2018, bedragen de tarieven voor 2018:

De rioolheffing wordt geheven van degene die op 1 januari eigenaar is van een WOZ-object. Hiervoor is een directe of indirecte aansluiting op de gemeentelijke riolering niet noodzakelijk. De tarieven zijn gedifferentieerd naar woning, niet-woning en een “kwart”-tarief voor objecten met een vloeroppervlak dat kleiner is dan 40 m².

Rioolaansluitrecht

De aansluitkosten voor aansluiting op een gemengd stelsel en voor aansluiting op een gescheiden stelsel worden conform bestaand beleid verhoogd met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld, zijnde 0,3%.