Verbonden partijen betreffen organisaties en instellingen waarin een gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake als de gemeente de middelen, die aan een partij ter beschikking zijn gesteld, niet terugkrijgt bij faillissement van die partij of indien financiële problemen bij de derde partij kunnen worden verhaald bij de gemeente. Bij een bestuurlijk belang gaat het om het hebben van zeggenschap van de gemeente in een derde partij, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze via aandelen mee kan stemmen.
Vanwege deze belangen en daarmee gepaard gaande risico’s is het gewenst dat in de begroting en jaarstukken aandacht wordt besteed aan derde rechtspersonen, waarmee de gemeente Someren een bestuurlijke en financiële band heeft. In deze paragraaf worden deze nader toegelicht. De verbonden partijen worden hierbij opgesplitst in:

 1.  

gemeenschappelijke regelingen

 1.  

stichtingen / verenigingen en

 1.  

coöperaties / vennootschappen

 • G.G.D. Brabant Zuid - Oost
  Programma7
 • Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant
  Programma2
 • Metropoolregio Eindhoven
  Programma4
 • Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer)  
  Programma
 • Blink
  Programma5
 • Omgevingsdienst Zuidoost-brabant
  Programma5
 • Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peel 6.1
  Programma7
 • Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
  Programma7
 • Regeling hypotheekfonds Noord-Brabantse gemeenten
  Programma11
 • Stichting Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid-Oost brabant (BIZOB)
  Programma
 • Stichting Streekontwikkeling “de Peel”
  Programma4
 • Brabant Water NV
  Programma4
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten
  Programma11
 • Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
  Programma10