Wat willen we bereiken?

Someren heeft een bloeiend verenigingsleven en beschikt over prima voorzieningen. Om zoveel als mogelijk inwoners te stimuleren om deel te nemen aan met name sport en bewegen
wordt ingezet op extra activiteiten voor vele verschillende doelgroepen. Daarbij wordt enerzijds gebruik gemaakt van professionals maar vooral ook van vrijwilligers. Die extra inzet moet bovendien leiden tot het behouden en versterken van de Somerense verenigingen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Brede Impuls Combinatiefuncties (buurtsportscoaches) 2016-2018

Budget

103.900

Gereed

12

2018

Toelichting:

Met gebruikmaking van de middelen uit de Brede Impuls Combinatiefuncties worden nieuwe activiteiten ontwikkeld en bestaande verder uitgebouwd en verenigingen ondersteund.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

-professioneel kader met inzet van (voldoende vrijwilligers van de) verenigingen;
-goede afstemming tussen professionele organisaties, verenigingen, welzijnsorganisatie en onderwijs.
- tijdige informatie voor continuering project wat mede af zal hangen van continuering rijksbijdrage.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Gonnie van Bussel

Ambtelijk:

Guus Laeven