In de volgende tabel wordt een overzicht van de incidentele baten en lasten gegeven. Incidenteel houdt in dat het gaat om baten en lasten die een tijdelijk karakter hebben. Deze zitten maximaal drie jaar in de begroting. Dit overzicht geeft niet alleen inzicht in de incidentele baten en lasten, maar is ook een hulpmiddel bij het beoordelen van het structurele begrotingssaldo. De baten en lasten die niet incidenteel zijn, zijn immers structureel van aard. Het structurele begrotingssaldo geeft aan of de structurele lasten met structurele baten worden afgedekt. Als dat het geval is, is de begroting structureel in evenwicht.

Progr.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

3

Inspectie civieltechnische kunstwerken (IP15-50303)

-10

0

0

0

3

Revitalisering bedrijventerrein Sluis XI (IP18-0303)

-1.505

0

0

0

3

Vervangen vruchtdragende bomen Bartenweg (IP18-0304)

-7

0

0

0

3

Versterken groen entree Vaarselstraat (IP18-0305)

-11

0

0

0

3

Herinrichting Julianapark (IP18-0307)

-25

0

0

0

4

Uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme (IP15-50400)

-45

0

0

0

4

Economische paragraaf 2016-2019 (IP16-50400)

-8

-8

0

0

5

Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer (IP16-10500)

-29

0

0

0

6

Beplanting sportparken + realiseren opslag groenafval (IP18-0600)

-17

0

0

0

6

Vervanging bosplantsoen "De Plagge" (IP18-0601)

-19

0

0

0

10

Opstellen bestemmingsplan buitengebied (IP17-11000)

-650

0

0

0

10

Opstellen woonvisie (IP18-1000)

-10

0

0

0

11

Doorontwikkelen zaaksysteem (IP17-41102)

-50

0

0

0

11

Invoering HR21 (IP18-1100)

-54

0

0

0

11

Personeelsbeleid: trainees/projectleider (IP18-1101)

-243

-179

-179

-179

11

Vervanging software uitvoering wettelijke archieftaak (IP18-1102)

-15

0

0

0

11

Software & Licenties commissie Bezwaarschriften (IP18-1103)

-15

0

0

0

11

Kosten 3-jaarlijks reisje

0

-35

0

0

Subtotaal incidentele lasten

- 2.713

- 222

- 179

- 179

5

Advies sanering woningen tegen geluidshinder verkeer (IP16-10500)

0

55

0

0

11

Onderuitputting investeringen

80

85

80

76

Subtotaal incidentele baten

80

140

80

76

Incidenteel resultaat voor bestemming

- 2.633

- 82

- 99

- 103

Incidentele toevoegingen aan reserves

-1.422

-440

-440

-387

Incidentele onttrekkingen aan reserves

4.168

645

662

527

Incidenteel resultaat na bestemming

113

123

123

37

Dit betekent dat in het resultaat van 2018 een bedrag van € 112.711,-- is opgenomen als incidentele baat.