Wat willen we bereiken?

We willen naar een klimaatrobuust water- en rioleringssysteem dat wateroverlast zo veel mogelijk voorkomt.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Samen met de waterschappen een WaterSysteemAnalyse uitvoeren

Budget

Nader te bepalen

Gereed

12

2019

Toelichting:

In samenwerking met de Waterschappen Aa en Maas en De Dommel gaan we een Watersysteemanalyse uitvoeren. Met dit model willen we inzicht krijgen in de werking van het watersysteem en de knelpunten. Hiermee kunnen vervolgens maatregelen worden uitgewerkt.

Naam

Samen met de waterschappen en derden de gebiedsprocessen oppakken

Budget

Nader te bepalen

Gereed

12

2019

Toelichting:

Gezamenlijk met beide waterschappen vorm en inhoud geven aan gebiedsprocessen, waarin we met diverse partijen een probleem oppakken in de vorm van co-creatie.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

We willen de uit te werken projecten in co-creatie met de omgeving en andere belanghebbenden uitwerken. Hierbij is het van belang dat iedereen  mee wil werken aan een oplossing voor het grotere doel “een klimaatrobuuster Someren”.
Wanneer de WaterSysteemAnalyse (een modellering van het riolerings- en slotensysteem) is afgerond kunnen nut en noodzaak van projecten beter worden bepaald. Hiervan is nu de financiële impact nog niet in te schatten. Deze projecten zullen alsdan met hun financiële consequenties aan de Raad voor besluitvorming worden aangeboden. Overigens zal in de periode tot aan de watersysteemanalyse gereed is gewerkt worden aan “no regret” maatregelen en inventarisatie van oplossingsrichtingen voor de beschreven problemen.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Gerard van der Rijt