Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen
belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn
of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2018 is de WOZ-waarde per 1 januari
2017 bepalend.
Ten aanzien van de opbrengsten OZB wordt conform bestaand beleid uitgegaan van een stijging met het inflatiepercentage van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de tarieven worden vastgesteld. Voor 2018 betekent dit een verhoging (op basis van het inflatiepercentage van 2016) met 0,3% volgens opgave van het CBS.