Wat willen we bereiken?

- Vergroten van de (maatschappelijke) participatie en zelfredzaamheid van jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers;
- Verminderen van (de groei van de) vraag naar (individuele) maatwerkvoorzieningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Uitvoering Plan van aanpak Weerbaarheid

Budget

130.200

Gereed

12

2018

Toelichting:

In zijn vergadering van 21 april 2016 heeft de raad het Plan van Aanpak Weerbaarheid vastgesteld. Dit plan richt zich op het versterken van de weerbaarheid bij jeugdigen en het vergroten van de opvoedkracht van ouders. Hiermee willen we bereiken dat jeugdigen beter in staat zijn gezonde leefstijlkeuzes te maken.Middels tussentijdse evaluaties wordt de raad geïnformeerd over de voortgang.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

- Inzet/actieve deelname van professionele en vrijwilligersorganisaties op het terrein van preventie jeugd, jeugdhulp, (voor)school en zorg en daarbij de bereidheid om samen te werken;
- Aansluiting van, goede afstemming op en samenwerking met de Jeugdhulp die vanuit de beoogde samenwerking Peelgemeenten georganiseerd wordt, op de lokale werkwijze.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Theo Maas

Ambtelijk:

Guus Laeven