Wat willen we bereiken?

In de wijk Someren-Noord is de voormalige schoollocatie Paulusschool beschikbaar voor woningbouw. Deze locatie willen we via het principe "Dorps bouwen", passend binnen de bebouwingstypologie in de omgeving invullen. De locatie Paulusschool voorzien we, gelet op de ligging nabij de voorzieningen, voor zorg/senioren in huur en/of koop. De opbrengsten van beide locaties worden voorzien in 2019-2021. In het kader van de renovatie/uitbreiding van gemeenschapshuis De Weijers en de opties voor herbestemming van de (gronden van) de Pauluskerk is nader onderzoek opgestart naar mogelijkheden voor integrale ontwikkeling van deze locatie. We wensen op basis van een concrete visie een standpunt in te nemen over de ruimtelijke toekomst van deze locatie.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Herontwikkeling Pauluslocaties

Budget

Nader te bepalen

Gereed

12

2018

Toelichting:

Realiseren van stedenbouwkundige ontwikkeling van locaties Paulusschool en Pauluskerk.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Ten aanzien van de ontwikkeling van de grond van de Pauluskerk is een partij nodig die risicodragend wil gaan participeren, medewerking / overeenstemming van Bisdom ’s-Hertogenbosch en parochiebestuur en het voorspoedig doorlopen van de benodigde procedure noodzakelijk voor de uitvoering.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Guus Laeven