Exploitatie

De resultaten ten opzichte van de Kadernota 2018 zijn in het volgende overzicht opgenomen.   

Meerjarenperspectief exploitatie 2018-2021

                                                                                              Bedragen in duizenden euro's

Jaar

Kadernota 2018 incl. mei-circulaire

Begroting 2018

verschil

2018

681

159

-522

2019

525

41

-484

2020

500

110

-390

2021

326

-123

-449

Cijfermatig kan de afname van het resultaat globaal als volgt worden geanalyseerd:

                                                                                                         Bedragen in duizenden euro's

2018

2019

2020

2021

Pensioenvoorziening wethouders

-45

-45

-45

-45

Crisisbeheersing en brandweer (veiligheidsregio en brandputten)

-50

-50

-50

-50

Reconstructie Boerenkamplaan inclusief aanleg "Blauwe ader"

-26

-26

-26

Waterschapslasten en watergangen

-27

-27

-27

-27

Inkomsten erfpacht

45

45

45

45

Lagere kosten leerlingenvervoer

30

30

30

30

Beleidsplan kansenbeleid 2017-2019

-70

-70

-70

-70

Verhoging kosten bijstandsverlening tot bedrag rijksbudget

-203

-203

-203

-203

Belastingsamenwerking

-25

-25

-25

-25

Rentecoupon Royal Bank of Scotland

-68

-68

-68

-68

Overige verschillen per saldo

-109

-45

49

-10

-522

-484

-390

-449

Nadere toelichting
Als gevolg van een toename van de pensioenverplichtingen moeten we nu extra geld storten in de pensioenvoorziening.Het is niet meer mogelijk om de toekomstige wethouderspensioenen bij de huidige verzekeraar onder te brengen. Voortaan moeten we zelf geld gaan reserveren.  

De extra kosten crisisbeheersing en brandweer ad € 50.000,-- bestaan uit:
1. hogere kosten openbare bluswatervoorzieningen. Met de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg dienen de controles voortaan door een externe partij uitgevoerd te worden. (€ 9.000,--);
2. hogere kosten in verband met de implementatie van het project Brandveilig Leven (verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers). (€ 9.000,--);
3. hogere gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio door indexatie en het vervallen van de overgangsregeling "Model Deurne" (€ 32.000,--).

In de begroting zijn nu ook de kosten voor de reconstructie Boerenkamplaan inclusief aanleg van de "Blauwe ader" verwerkt. De jaarlijkse lasten bedragen € 26.000,--.
De kosten van het bestek "onderhoud watergangen" zijn in even jaren duurder dan in oneven jaren. Daarnaast worden we in 2018 geconfronteerd met extra waterschapslasten omdat ook de openbare ruimte in de heffing wordt betrokken. In de loop van 2016 en 2017 zijn een aantal erfpachtcontracten afgesloten wat heeft geleid tot hogere rente-inkomsten.
Het leerlingenvervoer is opnieuw aanbesteed. Het resultaat van de aanbesteding heeft tot gevolg dat de kosten met een bedrag van € 30.000,-- neerwaarts kunnen worden bijgesteld.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van bijzondere bijstand en de verordening "Meedoen" is € 70.000,-- extra nodig. In de Kadernota wordt uitgegaan van een voordeel van
€ 113.000,-- als gevolg van de belasting-samenwerking. Op basis van een gewijzigde voorlopige offerte bedraagt dit voordeel € 88.000,--.
In 2018 zijn de kosten van bijstandsverlening opgetrokken tot het bedrag van de rijksbijdrage. Deze
bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van de herziene gemeenschappelijke regeling van Senzer. In deze herziening wordt uitgegaan van het solidariteitsbeginsel: alle Peelgemeenten worden voortaan door Senzer als één geheel benaderd. Gevolg hiervan is dat voor- of nadelen van de kosten van bijstandsverlening (verschil tussen de kosten en het rijksbudget) niet meer afzonderlijk per gemeente worden verrekend. Deze gewijzigde systematiek zal in de praktijk niet meer of slechts zeer sporadisch leiden tot voordelen voor onze gemeente.     
De Royal Bank of Scotland heeft inmiddels ook gebruik gemaakt van de optie tot voortijdige aflossing van de obligatielening. Hierdoor ontvangen we de komende jaren minder rente. Het gaat hier om een bedrag van € 68.000,--.