De opbrengst is bestemd voor de inzameling en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en is maximaal 100% kostendekkend op begrotingsbasis.
Uitgangspunt bij de berekening van de tarieven is dat de vaste kosten verwerkt zijn in het vast tarief en de variabele kosten verwerkt zijn in het variabel tarief. De afvalstoffenheffing/reinigingsrechten wordt geheven door middel van een vast recht in combinatie met een bedrag per lediging van een afvalcontainer (DIFTAR).
Het vast tarief per aansluiting voor 2018 wordt geïndexeerd met 0,3% ten opzichte van het tarief van 2017 en wordt hiermee € 6,60 per maand. Dit tarief is exclusief de verhoging van de afschrijvingslasten van de nieuwe milieustraat omdat deze op z'n vroegst in 2019 starten. Ten aanzien van de dekking van deze kostenstijging volgt een apart raadsvoorstel.

Het variabel tarief 2018 blijft ongewijzigd ten opzichte van 2017 en er wordt een tarief voor restafval en GFT 80 liter toegevoegd. De tarieven bedragen per lediging: