Wat willen we bereiken?

Voorbereid zijn op de Omgevingswet die naar verwachting per 2020 in werking treedt.
Ontwikkelingen volgen, in contact blijven met regiogemeenten en andere partners op dit werkterrein, opleidingen verzorgen. Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving. De verbeterdoelen van de Omgevingswet zijn:
1. Een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving;
2. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving;
3. Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Voorbereiding invoering nieuwe omgevingswet

Budget

50.000

Gereed

12

2019

Toelichting:

Voorbereidingen treffen voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Voortvarendheid van het Rijk en Provincie bij de invulling en uitrol van de Omgevingswet.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuilllehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Guus Laeven