Doel van de presentatie van het structureel begrotingssaldo is de gemeentebegroting te
optimaliseren. De gemeenteraad heeft de wettelijke taak een begroting vast te stellen die structureel en reëel in evenwicht is (Gemeentewet artikel 189). Om de raad in staat te stellen deze taak te verrichten, is het essentieeldat de begroting een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo bevat. Met deze handreiking beogen wij de kwaliteit van de besluitvorming door de raad te vergroten.

In de regels, vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), is bepaald dat per programma eerst alle lasten en baten en het saldo daarvan worden begroot, dat vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is en dat daarna per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves worden begroot. Aldus wordt gewerkt met een resultaat vóór bestemming (het saldo exclusief toevoegvoegingen /onttrekkingen aan reserves) en een resultaat na bestemming (inclusief toevoegingen/ onttrekkingen aan reserves).

Bedragen in duizenden euro's

2018

Baten

Lasten

Saldo

Programma

01

Bestuur en dienstverlening

303

-1.752

-1.450

02

Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving

70

-1.646

-1.576

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

231

-5.205

-4.975

04

Economische zaken en toerisme

434

-542

-108

05

Milieu en water

3.533

-3.493

41

06

Sport en cultuur

534

-2.346

-1.812

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

430

-9.953

-9.523

08

Onderwijs

129

-1.310

-1.181

09

Werk en inkomen

3.076

-6.438

-3.362

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

7.002

-7.388

-387

* Algemene dekkingsmiddelen

27.671

-639

27.032

* Overhead

53

-5.017

-4.964

* Bedrag voor heffing vennootschapsbelasting

0

-114

-114

* Bedrag onvoorzien

0

-200

-200

Saldo van Baten en Lasten

43.464

-46.043

-2.579

Reserves per programma

01

Bestuur en dienstverlening

0

0

0

02

Openbare orde en veiligheid / Integrale handhaving

3

0

3

03

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

1.604

-67

1.537

04

Economische zaken en toerisme

107

-54

54

05

Milieu en water

58

-29

29

06

Sport en cultuur

89

0

89

07

Maatschappelijke zorg en jeugd

139

0

139

08

Onderwijs

128

0

128

09

Werk en inkomen

90

0

90

10

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

1.694

-1.318

376

11

Algemene dekkingsmiddelen

901

-608

293

Totaal mutaties reserves

4.813

-2.076

2.737

*

Resultaat

48.276

-48.119

159

Incidentele baten en lasten

4.248

-4.135

113

 Structureel begrotingssaldo

44.028

-43.984  

46

Het saldo (*)"Totaal mutaties reserves" wordt uit de reserves gehaald en als opbrengst toegevoegd aan de programma's waaronder de desbetreffende reserves vallen.

Voor de onderbouwing van het saldo mutaties reserves wordt verwezen naar de tabel "Verloop van de reserves en voorzieningen" in het onderdeel "Bijlagen".