In het volgende overzicht zijn de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals het BBV deze voorschrijft, opgenomen.

Bedragen in duizenden euro's

Progr.

Omschrijving

Begroting

Meerjaren

2018

2019

2020

2021

10

Resultaat grondbedrijf

396

701

1.685

1.581

11

Storting reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

7

7

7

7

11

Storting reserve automatisering

250

355

365

379

Subtotaal structurele toevoegingen

653

1.063

2.057

1.967

Div.

Onttrekking kapitaallasten herijking

-247

-242

-241

-240

03

Onttrekking kapitaallasten Aankoop vijverpompen Slievenvijver en Reconstructie Floreffestraat

-15

-15

-22

-22

03

Onttrekking reserve bossen

-10

-17

-7

-18

03

Onttrekking reserve buitengebied in ontwikkeling

-10

0

0

0

06

Onttrekking kapitaallasten Zonnecellen de Postel, Aanleg kunstgras voetbalveld Someren Dorp, Aanleg kunstgras voetbal- en korfbalveld Someren-Heide

-22

-22

-22

-22

07

Onttrekking reserve sociaal domein

-90

-90

-90

-90

07

Onttrekking kapitaallasten IDOP-SE aanpassen gemeenschapshuis en -plein, Aanpassingen de Weijers

-6

-6

-6

-6

08

Onttrekking kapitaallasten IHP

-118

-118

-118

-118

10

Onttrekking verschuldigde vpb

-114

-89

-84

-50

11

Onttrekking kapitaallasten E-gemeente noodaggregaat en telefooncentrale

-13

-13

-13

-13

Subtotaal structurele toevoegingen

-645

-612

-603

-579

Saldo structurele toevoegingen en ontrekkingen

8

451

1.454

1.388