Wat willen we bereiken?

Er wordt gestreefd naar een helder en stabiel watersysteem met een bijbehorende evenwichtige samenstelling van waterflora en -fauna.

Wat gaan we hiervoor doen?

Naam

Herstel vijver Julianapark

Budget

49.100

Gereed

06

2018

Toelichting:

De vijver is lek en wordt waterdicht gemaakt. Het park rondom de vijver wordt heringericht en de groenstructuur wordt versterkt.

Naam

Loovevijvers inclusief herinrichting parkzone

Budget

168.000

Gereed

07

2018

Toelichting:

De foutaansluitingen in de hemelwaterafvoeren op de vijvers worden opgespoord en aangepakt. De waterbodem wordt gebaggerd. De omgeving wordt voorgelicht over de gevolgen voor de waterkwaliteit van het voederen van eenden, uitlaten van honden en uitzetten van vissen. De bomen en struiken rondom de vijvers worden gerooid en er worden flauwe natuurvriendelijke oevers aangelegd. De beschoeiing wordt gerenoveerd.

Wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden?

Voldoende financiële middelen: We zijn dit project nu aan het voorbereiden, waarbij blijkt dat o.a. het opschonen van de vijverbodem meer geld gaat kosten dan verwacht. Voordat het werk aanbesteed wordt zullen wij u de financiële consequenties ter besluitvorming voor leggen.

Wie is verantwoordelijk?

Portefeuillehouder:

Leon van de Moosdijk

Ambtelijk:

Gerard van der Rijt