Kwaliteitsniveau/actueel beleidskader

Voor het stedelijk gebied ligt er in 2017 een bomenbeleid en een groenbeleid waarin de kaders zijn aangegeven hoe met groen om te gaan. Het is een verdere verdieping van de Structuurvisie Someren 2028, waarbij het onderdeel stedelijk groen uit deze visie meer inhoudelijk is uitgewerkt.
De kern uit dit beleid is dat het openbaar groen ten dienste staat van het openbaar gebied, om dit zo optimaal mogelijk te laten functioneren en zorg te dragen voor een gezonde en prettige leefomgeving.
De beheerwijze van het openbaar groen is vastgelegd in het groenbeheerplan. Dit plan is afgestemd op een bepaald onderhoudsniveau met de daarmee samenhangende kosten. Het groenbeheerplan is van belang voor zowel de verantwoording en onderbouwing van het groen- en boombeheer als voor de uitvoering in de dagelijkse praktijk. Het gaat hierbij alleen om het groenareaal in het stedelijk gebied.

Financieel kader

De begroting bepaalt de mate van kwaliteit voor de instandhouding van het openbaar groen. Financieel is er geen rekening gehouden met de rehabilitatie van het openbaar groen. Omvormingen en vervanging van verouderde en versleten beplanting en bomen is noodzakelijk om op lange termijn de kwaliteit van het groenareaal te behouden. De benodigde budgetten zijn afhankelijk van de omvang en de kwaliteit van het areaal. Het aanwezige areaal en de afschrijvingstermijnen zijn bepalend voor de benodigde budgetten. Uitgangspunt is een gelijkmatige vervanging. De kosten voor vervanging worden opgevoerd via jaarlijkse IP’s. Op basis van een beoordeling van het huidige areaal en de werkwijze van de gemeente zijn de benodigde budgetten voor de komende vier jaar bepaald.