Actueel beleidskader

Er wordt gewerkt met een meerjarenonderhoudsplan voor de verharding. Dit plan wordt elke twee jaar op basis van de landelijk gebruikte CROW-methode (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) voor wegbeheer opgesteld.

Voor dit wegbeheerplan wordt de kwaliteit van alle te beheren verharding in beeld gebracht met de globale visuele weginspectie. Deze kwaliteitsgegevens worden getoetst aan de richtlijnen. Vervolgens worden op basis van de schade, de oorzaken van de schade, de leeftijd van de verharding, ondergrond en dergelijke een planning gemaakt voor het wegonderhoud. Daarbij wordt de vorm van het onderhoud, het jaar van de aanpak en de kosten in beeld gebracht. Deze gedetailleerde planning wordt gemaakt voor de eerste drie jaar (de korte termijn).

Op basis van de theoretische verhardingscycli wordt er ook naar de lange termijn gekeken. In het "Kostendekkingsplan wegen 2017" is daarbij de koppeling gemaakt met de leeftijd van de verharding die wordt beheerd. Daardoor is (op basis van de theoretische cycli) ook voor de lange termijn inzichtelijk gemaakt welke uitgaven jaarlijks gemaakt dienen te worden voor tussentijds onderhoud (en rehabilitaties).

Financieel kader

De in de begroting opgenomen cijfers van de voorziening onderhoud wegen zijn ontleend aan het "Kostendekkingsplan wegen 2017".
Het saldo van de voorziening onderhoud wegen was per 1 januari 2017 (inclusief de storting voor 2017) circa € 2,0 miljoen. Voor de periode 2016-2018 zijn hiermee voldoende middelen binnen de voorzieningen aanwezig om het geplande onderhoud uit te voeren. Vanaf 2019 zijn ook voldoende middelen beschikbaar om het onderhoud conform het "Kostendekkingsplan wegen 2017" uit te voeren.
Tot en met 2018 maken we gebruik van de voorziening rehabilitatie licht belaste wegen. De stand in deze voorziening was per 1 januari 2017 circa € 0,9 miljoen. Dit is voldoende voor de geplande rehabilitaties in de periode 2016-2018.

Vanaf 2019 worden de rehabilitaties opgevoerd via de jaarlijkse IP's. Hiervoor worden de cijfers uit het "Kostendekkingsplan wegen 2017" gebruikt.