Actueel beleidskader

Het gemeentelijk rioleringsbeleid is vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP). Het VGRP is wettelijk voorgeschreven en is vastgelegd in de Wet Milieubeheer. Het beleid is gericht op een efficiënt beheer en onderhoud van de voorzieningen binnen de gemeente Someren. Voorts is het streven erop gericht de samenwerking met ketenpartners en gemeenten binnen de Peelregio te intensiveren.

Kwaliteitsniveau

Met het huidig VGRP hebben we voldoende basis om de waterhuishouding goed te kunnen beheren. Daarnaast zijn in het VGRP maatregelen opgenomen om de waterhuishouding naar een hoger kwaliteitsniveau te tillen.
Daar waar zich kansen voordoen om hemelwater af te koppelen van het gemengde rioolstelsel worden deze aangegrepen. Dit doen we echter alleen als er werk-met-werk gemaakt kan worden.

In het VGRP vanaf 2018 wordt een onderzoek gestart (Blauwe Aderen) om meer inzicht te krijgen in het verder afkoppelen van verhard oppervlak en het rioolstelsel meer klimaat robuust te krijgen.

We werken ook met nieuwe kostenbesparende technieken waarbij riolen sleufloos gerenoveerd kunnen worden. In projecten waar nieuwe riolering wordt aangelegd mag niet worden aangekoppeld tenzij het niet anders kan. De kwaliteit van het hemelwater en de mogelijkheden om deze vast te houden spelen hierbij een centrale rol.

Financieel kader

In het Verbreed Gemeentelijke Rioleringsplan 2013-2017 (hierna VGRP) is een meerjaren- kostendekkingsplan Riolering opgenomen. De accountant heeft de gemeente opgedragen om dit kostendekkingsplan tussentijds te actualiseren, minimaal met een frequentie van 4 jaar. Het kostendekkingsplan is in april 2016 geactualiseerd waarbij de exploitatiekosten, investeringen en de opbrengsten zijn beschouwd. Eind 2017 wordt een nieuw VGRP opgesteld voor de periode vanaf 2018.
Conform het geactualiseerd kostendekkingsplan is de verwachtte stand van de voorziening onderhoud riolering per 31 december 2017 € 547.000,--. In de begroting 2018 is deze stand € 1.673.000,--. Het verschil wordt veroorzaakt doordat in 2016 er minder projecten zijn uitgevoerd dan in het GRP was opgenomen (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen - riolering jaarwerk 2016).