Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-289

Diversen

Hogere doorberekening aan kapitaalwerken

106

Directe teams

Overgang team Soza / WMO / Jeugd naar Peelgemeenten (zie programma 9 Inkomensvoorzieningen)

602

Directe teams

Overheveling kosten onderhoud software vanuit taakveld Verkeer en wegen (zie programma 3) en Maatwerkdienstverlening 18+ (zie programma 7).

-54

Directe teams

Jaarlijkse advieskosten en audits Baseline Informatiebeveiliging (BIG)

-20

Directe teams / Ondersteuning organisatie

Hogere salariskosten door verhoogde pensioenpremies, invoering IKB, schaal- en functiewijzigingen.

-198

Directe teams / Ondersteuning organisatie

Formatie-uitbreiding conform Kadernota 2018

-471

Directe teams / Onroerend Zaakbelasting woningen en niet-woningen

Overgang werkzaamheden team Belastingen naar BSOB

88

Onroerend Zaakbelasting woningen en niet-woningen

Hogere OZB-opbrengsten door indexatie en éénmalige correctie OZB 2017 n.a.v. amendement

135

Treasury

Lagere rentelasten door aflossing van de geldlening voor het Lauruscomplex

73

Treasury

Hogere rente-opbrengsten door o.a. bijstelling, schatkistbankieren en meer verstrekte startersleningen.

70

Treasury

Minder couponrente door vroegtijdige aflossing van de obligatielening Royal Bank of Scotland.

-68

Algemene uitkering gemeentefonds

Lagere uitkering deelfonds Sociaal Domein (sterfhuisconstructie participatiewet zie programma 9 Begeleide participatie)

-290

Algemene uitkering gemeentefonds

Lagere uitkering deelfonds Sociaal Domein (overig)

-180

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkering voor prijs- en volumeaanpassing WMO-budget huishoudelijke hulp

25

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkering voor gezamenlijke activiteiten VNG fonds (zie programma 1 Bestuur)

21

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkering voor armoedebestrijding kinderen

71

Algemene uitkering gemeentefonds

Uitkering BB Kansenbeleid 2017-2019 (zie programma 9 Inkomensvoorzieningen)

70

Algemene uitkering gemeentefonds

Bijstelling / herziening algemene uitkering conform circulaires

776

Overige baten en lasten

Verhoging stelpost lonen en salarissen naar aanleiding van de CAR-UWO onderhandelingen

-136

Reserves

Vanaf 2018 geen storting meer in de Vastgelegde Algemene Reserve (VAR) met betrekking tot E-budget.

200

Overig

8

Totaal

539

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.