Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

0.4

Ondersteuning organisatie

*

-4.562

-5.017

53

-4.964

-402

0.5

Treasury

*

457

-23

566

543

86

0.61

Onroerend Zaakbelasting (OZB) woningen

*

2.169

-194

2.462

2.268

99

0.62

Onroerend Zaakbelasting (OZB) niet woningen

*

1.406

-67

1.548

1.481

75

0.64

Belastingen overig

*

57

-12

72

59

2

0.7

Algemene uitkering gemeentefonds

*

22.449

0

22.943

22.943

494

0.8

Overige baten en lasten

*

-311

-544

80

-463

-152

0.9

VpB

*

-91

-114

0

-114

-23

RES11

Reserves 11

*

-67

-608

901

293

360

Totaal programma / taakvelden

*

21.507

-6.579

28.625

22.046

Verschillenanalyse

539

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten