Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

335

Diversen

Door herverdeling budgetten heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen programma 7 en 9 (zie programma 7 Diversen)

-130

Inkomensvoorzieningen

Verschuiving uitvoeringskosten ivm overgang team Soza / WMO / Jeugd naar Peelgemeenten (zie programma 11 Directe teams)

-602

Inkomensvoorzieningen

Uitvoering Bijzondere Bijstand Kansenbeleid 2017-2019 (zie programma 11 Algemene uitkering gemeentefonds)

-70

Inkomensvoorzieningen

Extra verhoging bijdrage uitvoeringskosten Senzer cf artikel 33 GR

-35

Inkomensvoorzieningen

Optrekken van de bijstandsuitkeringen (Buigmiddelen) tot het bedrag van de rijksbijdrage

-203

Begeleide participatie

Verwachte afname WSW-uitkeringen (sterfhuisconstructie participatiewet zie programma 11 Algmene uitkering gemeentefonds)

290

Overig

-34

Totaal

-449

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.