Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

6.3

Inkomensvoorzieningen

*

-838

-4.673

3.075

-1.598

-760

6.4

Begeleide participatie

*

-2.075

-1.764

0

-1.764

311

RES9

Reserves 09

*

90

0

90

90

0

Totaal programma / taakvelden

*

-2.823

-6.437

3.165

-3.272

Verschillenanalyse

-449

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten