Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

238

Diversen

Door herverdeling budgetten heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen programma 7 en 9 (zie programma 9 Diversen)

130

Samenkracht en burgerparticipatie

Hogere subsidieverstrekking aan welzijnsinstelling inzake ontwikkelbudget

-60

Samenkracht en burgerparticipatie

Extra kosten logopedie, anonieme hulp op afstand

-62

Samenkracht en burgerparticipatie

Subsidie dorpsondersteuners

-80

Samenkracht en burgerparticipatie

Lagere kosten jeugdbeleid

20

Maatwerkdienstverlening 18+

Niet ingezette rijksgelden sociaal domein

150

Maatwerkdienstverlening 18+

Overheveling kosten onderhoud software naar taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (zie programma 11 Directe teams)

15

Maatwerkdienstverlening 18+

Vervallen van de implementatiekosten Peelgemeenten/ ondersteuningsplan 2017

345

Maatwerkdienstverlening 18-

Niet ingezette rijksgelden sociaal domein

75

Reserves

Lagere onttrekking reserve Sociaal domein

-550

Totaal

221

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.