Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

*

-2.317

-2.713

206

-2.507

-190

6.5

Arbeidsparticipatie

*

-380

-296

0

-296

84

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

*

-364

-425

208

-217

147

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

*

-3.905

-2.657

6

-2.651

1.254

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

*

-2.405

-2.987

2

-2.985

-580

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

*

-1

-1

0

-1

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

*

-305

-240

0

-240

65

7.1

Volksgezondheid

*

-616

-634

7

-627

-11

RES7

Reserves 07

*

687

0

139

139

-548

Totaal programma / taakvelden

*

-9.606

-9.953

568

-9.385

Verschillenanalyse

221

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten