Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-68

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere kosten openbare bluswatervoorzieningen. Met de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg dienen de controles voortaan door een externe partij uitgevoerd te worden.

-9

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere kosten in verband met de implementatie van het project Brandveilig Leven (verhogen van het brandveiligheidsbewustzijn van burgers en ondernemers).

-10

Crisisbeheersing en brandweer

Hogere gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio door indexatie en het vervallen van de overgangsregeling "Model Deurne".

-32

Openbare orde en veiligheid

Hogere kosten hondenoverlast door indexering en een verdelingswijziging in het maaibestek.

-10

Overig

-8

Totaal

-137

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.