Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

*

-958

-1.092

65

-1.028

-70

1.2

Openbare orde en veiligheid

*

-481

-554

5

-548

-67

RES2

Reserves 02

*

3

0

3

3

0

Totaal programma / taakvelden

*

-1.436

-1.646

73

-1.573

Verschillenanalyse

-137

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten