Bestemmingsreserves

Saldo begin

Toename

Afname

Saldo ultimo

2018

2018

2018

2018

1

Reserve bindingsactiviteiten / bijzonder belonen

41

7

0

48

Deze reserve is bedoeld voor de bindingsactiviteiten en het bijzonder belonen van het personeel.Conform bestaand beleid wordt jaarlijks € 6.500,-- gestort in deze reserve. Eénmaal per drie jaar vindt een meerdaags personeelsreisje plaats.

2

Reserve rehabilitatie licht belaste wegen

1.008

0

0

1.008

Deze reserve dient om het verwachte toekomstige tekort voor rehabilitatie van wegen gedeeltelijk op te vangen.

3

Reserve automatisering

233

250

25

458

Deze reserve financiert de kosten voor vervanging van apparatuur voor data-opslag, backup en uitwijk. Deze reserve heeft het karakter van een egalisatiereserve. Conform het plan worden jaarlijks bedragen toegevoegd en onttrokken aan deze reserve.

4

Reserve E-gemeente

111

0

13

98

Deze reserve is gevormd om de kosten (inclusief kapitaallasten) met betrekking tot het E-realisatieplan te financieren.

5

Reserve bossen

134

0

10

124

De reserve is enerzijds ingesteld voor het dekken van toekomstige exploitatietekorten en anderzijds voor het opstellen van een bosbeheerplan. Het bedrag van de onttrekking betreft het nadelig exploitatieresultaat.

6

Reserve groenbeheer

646

57

109

594

Deze reserve financiert de rehabilitatiekosten van plantsoenen. Er wordt jaarlijks € 56.629,-- gestort in deze reserve.

7

Reserve basisvoorziening

239

0

0

239

De resultaten van Senzer worden toegevoegd c.q. onttrokken aan de reserve Basisvoorziening.

8

Reserve sociaal domein

1.542

0

90

1.452

Reserve ter dekking van tekorten uitvoeringskosten transities WMO, Jeugd en Participatiewet.  

9

Reserve dekking niet-structurele lasten 2015/2018

0

1.104

1.104

0

Deze reserve dient ter dekking van de incidentele investeringen uit het investeringsprogramma (jaarschijf 2018).

10

Reserve heractivering

3.335

0

247

3.088

Deze reserve is ter dekking van kapitaallasten opgenomen. Tegenover de reserve staat een compenserende (debet)balanspost (onder de materiële vaste activa met economisch nut). Hierdoor wordt inzicht verstrekt op investeringen welke feitelijk direct ten laste van een reserve zijn geboekt.

11

Egalisatiereserve BCF

131

0

19

112

Conform bestaand beleid worden jaarlijks bedragen onttrokken aan deze reserve. Deze onttrekkingen zijn meerjarig verwerkt in de begroting. Na verwerking is het saldo nihil.

12

Reserve artikel 22

22

0

0

22

Deze reserve is o.a. ontstaan als gevolg van de boekwinst op de verkoop van onroerend goed (Floreffestraat) en de stortingen van BLS middelen. Aanwending van de reserve is voorbehouden aan bestedingen in het kader van de volkshuisvesting.

13

Reserve bijzondere werken

1.040

131

0

1.171

Deze reserve is gevormd om kosten te betalen, welke niet direct aan het betreffende grondexploitatieplan gerelateerd zijn, maar (mede) ten behoeve van dat plan worden gemaakt of (in)direct daarmee verband houden. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats.

14

Reserve buitengebied in ontwikkeling

910

131

10

1.031

Deze reserve is bedoeld om op meerdere fronten in financiële zin ondersteuning te bieden aan reconstructie ontwikkelingen. De storting van de reserve komt tot stand via een dotatie van € 5,-- per m² uit te geven grond. Conform BBV mogen er geen stortingen in reserves plaatsvinden vanuit de grondexploitaties. Daarom vindt de storting vanuit de algemene reserve grondbedrijf plaats.

15

Reserve sociaal beleid

54

0

0

54

Oorspronkelijk was deze reserve bedoeld om de extra kosten voor de samenvoeging van bedrijfsvoering en de niet gerealiseerde bezuinigingen te dekken. Vervolgens loopt de reservering om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in en van onze organisatie adequaat te ondersteunen, ook via deze reserve.

16

Reserve kapitaallasten

583

0

42

541

Uit deze reserve worden de afschrijvingslasten betaald die incidenteel afgedekt zijn. Tegenover de reserve staat de diverse compenserende (debet)balansposten (onder de materiële vaste activa) die uit deze reserve worden gedekt.

17

Reserve HNG-depot

227

0

70

157

Eind 1995 heeft het hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten het hypotheekbedrijf verkocht. De overnamesom wordt m.i.v. 1 september 1996 in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd. De boekwaarde per ultimo boekjaar vormt het nog te ontvangen deel. Jaarlijks wordt een evenredig bedrag van de destijds ontvangen overnamesom ten gunste van de exploitatie gebracht.

Totaal reserves

10.256

1.680

1.739

10.197