Voorzieningen

Saldo begin

Toename

Afname

Saldo ultimo

2018

2018

2018

2018

1

Voorziening wethouders

839

45

23

861

Deze voorziening heeft betrekking op pensioenverplichtingen van voormalige wethouders.

2

Voorziening spaar-ADV

100

0

75

25

Conform de rechtspositieregeling ambtenaren werd tot 1 april 2006 de mogelijkheid geboden ADV-dagen te sparen en deze op een later tijdstip aaneengesloten op te nemen.

3

Voorziening wachtgeldregeling voormalig wethouders

33

0

0

33

Deze voorziening is gevormd voor voormalig wethouders waaraan we wachtgeld verschuldigd zijn.

4

Voorziening seniorenregeling

174

0

80

94

Deze voorziening is gevormd voor personeel, dat deelneemt aan de "58-jarigenregeling" conform het Sociaal Statuut.

5

Voorziening onderhoud wegen

679

857

860

676

Deze voorziening financiert de kosten van onderhoud wegen.

6

Voorziening rehabilitatie licht belaste wegen

343

0

343

0

Deze voorziening financiert de kosten voor rehabilitatie van licht belaste wegen.

7

Voorziening openbare verlichting

28

20

46

2

Deze voorziening financiert vervanging en groot onderhoud van openbare verlichting.

8

Voorziening monumenten

173

23

23

173

Uit deze voorziening worden de aankopen en het onderhoud van monumenten gefinancierd.

9

Voorziening afval

98

0

0

98

Deze voorziening dient om toekomstige claims op te kunnen vangen en/of te benutten om de doelstelling te bereiken dat het restafval in 2020 nog maximaal 5% bedraagt.

10

Voorziening onderhoud riolering GRP

1.673

603

701

1.575

Deze voorziening financiert de kosten van aanleg en onderhoud van het gemeentelijk rioleringssysteem.

11

Voorziening org.ontw. ivm nieuw beleid

235

0

0

235

Deze voorziening is gevormd om de mogelijke formatieve gevolgen van de ontwikkelingen in onze organisatie adequaat te ondersteunen.

12

Voorziening planschades bestemmingsplan Kerkstraat 30

203

0

0

203

Deze voorziening is in de raad van juni 2017 gevormd ter dekking van planschades bestemmingsplan Kerkstraat 30 te Someren.

13

Voorziening onderhoud gebouwen

2.312

434

596

2.150

Deze voorziening heeft als doel de kosten van (groot) onderhoud van de gemeentelijke gebouwen af te dekken.

Totaal reserves

6.890

1.982

2.747

6.125