Algemene reserves

Saldo begin

Toename

Afname

Saldo ultimo

2018

2018

2018

2018

1

Algemene reserve grondbedrijf

9.332

396

1.969

7.759

De algemene reserve grondbedrijf dient als tijdelijk dekkingsmiddel voor gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen en/of waarvoor nog geen exploitatieberekening voorhanden is en als buffer voor onvoorzienbare of algemene risico's (conjuncturele of marktrisico's). In de grondnota is bepaald dat de minimale hoogte van de algemene reserve grondbedrijf dient te voldoen aan een combinatie van de IFLO-norm en de scenario-analyse (zie paragraaf weerstandsvermogen). De toename betreft de afstorting van resultaten van lopende grondexploitaties. De onttrekking betreffen:1. Onttrekking kapitaallasten huisvesting onderwijs (€ 119.000,--)2. Herinrichting Sluis XI (€ 1.475.000)3. Vennootschapsbelasting (€ 114.000)4. Fonds bijzondere werken/BIO (€ 261.000)  

2

Algemene risicoreserve

1.500

0

0

1.500

Deze reserve wordt gezien als een algemene buffer voor rekeningtekorten en calamiteiten. Als algemeen geaccepteerde norm wordt hierbij uitgegaan van 10% van het genormeerd uitgavenniveau (=hoogte van de algemene uitkering). Dit betekent voor de gemeente Someren een minimale omvang van € 1,5 miljoen.

3

Algemene reserve vrij aanwendbaar

1.914

0

1.104

810

Door de raad vastgesteld beleid is om een eventueel positief exploitatieresultaat af te storten in deze reserve en dit in te zetten als dekking voor incidentele uitgaven van het investeringsprogramma. In 2018 wordt voor investeringen € 1.104.000,-- onttrokken.

4

Vastgelegde algemene reserve

33.529

0

0

33.529

Bij de herijking van het financiële beleid zijn, in het kader van de integrale afweging, een aantal reserves opgegaan in de nieuwe vastgelegde algemene reserve.

Totaal reserves

46.275

396

3.073

43.598