Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Vestigingen

Peiljaar

2015

2016

Bron:

LISA

Gemeente Someren

162,20

167,80

Eenheid:

Per 1.000 inw 15-64 jr

Landelijk <25.000 inw

133,70

142,20

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Peiljaar

2013

Bron:

Atlas voor Gemeenten

Gemeente Someren

90,00

nb

Eenheid:

Index

Landelijk <25.000 inw

103,00

nb

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt ge

Functiemenging

Peiljaar

2015

2016

Bron:

LISA

Gemeente Someren

51,40

52,50

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

47,00

47,20

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)