Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Formatie

Peiljaar

2017

2018

Bron:

Eigen gegevens

Gemeente Someren

5,50

5,80

Eenheid:

Fte per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

9,6

Nb

Toegestane formatie in Fte van het ambtelijk apparaat van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan, niet de werkelijke bezetting.  (De vergelijkende cijfers betreffen 2016).

Bezetting

Peiljaar

2017

2018

Bron:

Eigen gegevens

Gemeente Someren

4,80

5,40

Eenheid:

FTE per 1.000 inwoners

Landelijk <25.000 inw

8,0

Nb

Het werkelijk aantal FTE dat werkzaam is, dus niet om de toegestane formatieve omvang uit het formatieplan. (De vergelijkende cijfers betreffen 2016).

Apparaatskosten

Peiljaar

2017

2018

Bron:

Eigen begroting

Gemeente Someren

€ 476,00

€ 518,00

Eenheid:

Kosten per inwoner

Landelijk <25.000 inw

Nb

Nb

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

Externe inhuur

Peiljaar

2017

2018

Bron:

Eigen begroting

Gemeente Someren

13,6%

9,1%

Eenheid:

Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen

Landelijk <25.000 inw

16%

Nb

Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. (De vergelijkende cijfers betreffen 2016).

Overhead

Peiljaar

2017

2018

Bron:

Eigen begroting

Gemeente Someren

9,8%

10,4%

Eenheid:

% van totale lasten

Landelijk <25.000 inw

Nb

Nb

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

WOZ-waarde woningen

Peiljaar

2015

2016

Bron:

CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

Gemeente Someren

253

254

Eenheid:

Duizenden euro

Landelijk <25.000 inw

229

231

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

Peiljaar

2016

2017

Bron:

COELO, Groningen

Gemeente Someren

741

748

Eenheid:

Eur

Landelijk <25.000 inw

770

773

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten éénpersoonshuishouden

Peiljaar

2016

2017

Bron:

COELO, Groningen

Gemeente Someren

610

619

Eenheid:

Eur

Landelijk <25.000 inw

677

683

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Demografische druk

Peiljaar

2016

2017

Bron:

CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeente Someren

51,10

67,60

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

59,10

77,70

De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)