Taakveld

Toelichting

Verschil

Diversen

Verschil doorberekeningen vanuit directe teams*

-10

Bestuur

Storting pensioenvoorziening wethouders: het is niet meer mogelijk om de pensioenen voor wethouders te verzekeren. Voor de toename van de verplichtingen voor de pensioenen moeten we nu extra storten.

-45

Bestuur

Hogere kosten bijdrage VNG. De VNG ontvangt voor bepaalde taken geen rijksbijdrage meer. De gemeenten ontvangen deze rijksbijdragen en dienen deze door te betalen aan de VNG. (zie programma 11 Algemene uitkering gemeentefonds).

-21

Overig

1

Totaal

-75

* De verschillen doorberekeningen vanuit directe teams van programma 1 t/m 11 vallen tegen elkaar weg.