Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

0.1

Bestuur

*

-1.099

-1.164

0

-1.163

-64

0.2

Burgerzaken

*

-275

-588

302

-286

-11

RES01

Reserves 01

*

0

0

0

0

0

Totaal programma / taakvelden

*

-1.374

-1.752

302

-1.449

Verschillenanalyse

-75

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten