Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

2.1

Verkeer en wegen

*

-1.977

-3.790

101

-3.688

-1.711

5.7

Openb. groen en (openlucht) recreatie

*

-1.169

-1.416

129

-1.286

-117

RES3

Reserves 03

*

-673

-67

1.604

1.537

2.210

Totaal programma / taakvelden

*

-3.819

-5.273

1.834

-3.437

Verschillenanalyse

382

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten