Verbonden Partijen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant

Plaats

Eindhoven

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) zijn de Regionale Ambulancevoorziening / Meldkamer Ambulancezorg (RAV/MKA), het Bureau Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Regionale Brandweer ondergebracht.Taken: -Adequaat reageren op spoedeisende hulpaanvragen van burgers, instellingen en bedrijven, -Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. -Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of ongevallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werkzaamheden op dit gebied behoort tot deze taak, -Het organiseren, coördineren en uitvoeren van ambulancezorg, de bijbehorende procesregistratie en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalslachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg, -Het ondersteunen van de hulpverlening door gemeenten.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"