Prestatie-Indicatoren

Begroting 2017

Begroting 2018

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

Peiljaar

2012

2014

Bron:

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Gemeente Someren

1,70

1,10

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

2,40

1,40

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Peiljaar

2014

2016

Bron:

Ingrado

Gemeente Someren

0,00

0,00

Eenheid:

Aantal

Landelijk <25.000 inw

3,00

1,66

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Peiljaar

2014

2016

Bron:

Ingrado

Gemeente Someren

11,00

4,84

Eenheid:

Aantal

Landelijk <25.000 inw

39,00

18,07

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

% Achterstandsleerlingen

Peiljaar

2012

Bron:

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Gemeente Someren

11,07

nb

Eenheid:

%

Landelijk <25.000 inw

8,23

nb

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs  dat kans heeft op een leerachterstand.

 
Brongegeven voor bovenstaande Prestatie-indicator(en) is de website waarstaatjegemeente.nl; Onderdeel “Besluit Begroting en Verantwoording”. Gegevens die op moment van publicatie (peildatum) voorhanden waren, zijn in de Programmabegroting gepubliceerd. Voor de indicatoren waarvan de bron onze eigen administratie is, zijn in enkele gevallen (nog) geen landelijk vergelijkbare cijfers beschikbaar.

Cijfers van de Gemeente Someren worden getoond in de kolom “Someren”; deze worden vergeleken met “Grootteklasse < 25.000”.
(Gemeenten minder dan 25.000 inwoners)