Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

*

33

-5

31

26

-7

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

*

0

-3.044

3.044

0

0

8.1

Ruimtelijke ordening

*

-837

-961

104

-856

-19

8.2

Grondexploitatie

*

-922

-2.834

3.199

365

1.287

8.3

Wonen en bouwen

*

162

-544

623

79

-83

RES10

Reserves 10

*

1.648

-1.318

1.694

376

-1.272

Totaal programma / taakvelden

*

84

-8.706

8.695

-10

Verschillenanalyse

-94

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten