Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

5.1

Sportbeleid en activering

*

-301

335

18

-317

-16

5.2

Sportaccommodaties

*

-709

1.178

425

-753

-44

5.3

Cultuurprestatie, -productie en -participatie

*

-292

301

12

-289

3

5.4

Musea

*

-19

75

52

-24

-5

5.5

Cultureel erfgoed

*

-86

89

11

-78

8

5.6

Media

*

-351

368

17

-351

0

RES6

Reserves 06

*

55

0

89

89

34

Totaal programma / taakvelden

*

-1.703

2.346

624

-1.723

Verschillenanalyse

-20

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten