Verbonden Partijen

Naam

Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer)

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Integrale uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening, alsmede activiteiten op het vlak van arbeidsreïntegratie en aangepaste arbeid aan personen uit de deelnemende gemeenten, die op afstand staan van de reguliere arbeidsmarkt.

Naam

Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam Peel 6.1

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

Naam

Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Plaats

Helmond

Rechtsvorm

Publiek

Aard activiteit

Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.

Voor verdere details over bovenstaande Verbonden Partij(en) zie Paragraaf: "Verbonden Partijen"