Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

4.2

Onderwijshuisvesting

*

-642

-650

2

-648

-6

4.3

Onderwijsbeleid en leerling-zaken

*

-607

-660

126

-533

74

RES8

Reserves 08

*

508

0

128

128

-380

Totaal programma / taakvelden

*

-741

-1.310

256

-1.053

Verschillenanalyse

-312

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten