Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

7.2

Riolering

*

387

-1.117

1.521

404

17

7.3

Afval

*

470

-1.473

1.951

477

7

7.4

Milieubeheer

*

-893

-903

61

-841

52

RES5

Reserves 05

*

84

-29

58

29

-55

Totaal programma / taakvelden

*

48

-3.522

3.591

69

Verschillenanalyse

21

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten