Bedragen × € 1.000

Jaarrekening

Begroting 2017

Begroting 2018

Verschil saldo

Taakveld

2016

na wijziging

Lasten

Baten

Saldo

2017 / 2018

3.1

Economische ontwikkeling

*

-33

-197

203

6

39

3.3

Bedrijfsloket en - bedrijfsregelingen

*

13

-8

21

14

1

3.4

Economische promotie

*

-114

-337

210

-127

-13

RES4

Reserves 04

*

67

-54

107

54

-13

Totaal programma / taakvelden

*

-67

-596

541

-53

Verschillenanalyse

14

* Voor Jaarrekening 2016 zijn geen vergelijkbare cijfers voorhanden ivm voorgeschreven wijzigingen in BBV

 Voor een nadere toelichting van de taakvelden verwijzen we u naar de website:
 vraagbaakiv3gemeenten