De gemeente voert, gelet op haar publiekrechtelijke taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, een risicomijdend treasury beleid. Binnen dit risicomijdend beleid stelt de gemeente zich ten doel een zo hoog mogelijk rendement over het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke kosten over leningen te realiseren, binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden ter beperking van risico’s.

De nominale waarde van de belegde gelden bedraagt € 14.900.000,--. Dit bedrag betreft het verstrekken van een achterstallige lening aan de BNG.

De portefeuille ziet er medio september 2017 als volgt uit:
Bedragen x 1000

Product

Nominaal

%

Jaar van aflossing

Jaarlijkse
Rente opbrengst

Achterstallige lening BNG

14.900

3,227

eeuwigdurend

481

Totalen

14.900

481